โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

  • 1 replies
  • 102 views
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
« เมื่อ: กันยายน 10, 2020, 10:22:48 AM »
กระทรวงเกษตรฯเผย เกษตรกรถูกใจ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล แห่ยื่นใบสมัครทะลุ 3 หมื่นราย พร้อมชี้ช่วยเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล เพื่อเป็นการฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 รวมถึงเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยกำหนดเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม เป็นต้นมา

โดยถึงขณะนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจและยื่นความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล รวมแล้วถึง 30,928 ราย โดยแบ่งโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 12,896 ราย ซึ่ง 8 จังหวัดแรกที่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมมากที่สุด ได้แก่ จ.นครราชสีมา อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครสวรรค์ เชียงราย พิษณุโลก และยโสธร ตามลำดับ

ส่วนการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล  มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมถึง 18,032 ราย โดย 8 จังหวัดแรกที่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมมากที่สุด ได้แก่ จ.นครราชสีมา อุดรธานี สกลนคร นครศรีธรรมราช ชัยภูมิ เชียงราย พัทลุง และจ.สงขลา ตามลำดับ

นายเฉลิมชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการเปิดรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล จะสิ้นสุดในวันที่ 9 กันยายน 2563 ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรที่สนใจได้รีบดำเนินการยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ http://ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอโดยจะหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 9 กันยายนนี้

“สำหรับคุณสมบัติเกษตรกรที่สามารถเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี และมีสัญชาติไทย พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร เช่น บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ  เจ้าของเอกสารสิทธิ

พร้อมกันนี้ ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีการลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือในหนังสือยินยอม  และสุดท้าย ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Re: โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2020, 10:24:50 AM »
ส่วนคุณสมบัติของผู้รับจ้างงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ต้องเป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ

“นอกจากนี้ ต้องไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง” นายเฉลิมชัย กล่าว