ชุมชนคนทำเกษตรอินทรีย์ พูดคุย ปรึกษาหารือ ขายสินค้า

General Category => สาระความรู้ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: เด็กหลังสวน ที่ กรกฎาคม 22, 2020, 03:11:25 PM

หัวข้อ: ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว ที่ลำปาง
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กหลังสวน ที่ กรกฎาคม 22, 2020, 03:11:25 PM
ลำปาง เดินหน้าส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง สู่การพัฒนาต่อยอดในอนาคตอย่างยั่งยืน

เกษตรจังหวัดลำปาง เดินหน้าส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง สู่การพัฒนาต่อยอดในอนาคตอย่างยั่งยืน

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ภายใต้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนาจังหวัด) ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง บ้านห้วยป้าย หมู่ที่ 6 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

โดยมีนางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมพบปะเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม และนางสาวสุมิตรา บุญเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เป็นผู้ประสานงานร่วมกับ นางกราบทอง พุ่มอยู่ เกษตรอำเภอวังเหนือ และนายวงค์ลักษณ์ วงค์ศิริ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง มีเป้าหมายในการผลิตพืชผักเพื่อรักษาสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยการนำของนายณัฐวุฒิ แก้วอ่อน เกษตรกรที่เริ่มต้นปลูกพืชอินทรีย์ ได้แก่ มะม่วง มะละกอ กล้วยหอม มัลเบอรี่ สตรอเบอรี่ เคฟคูสเบอรี่ เสาวรส ออกจำหน่ายในตลาดต่างๆ ที่ทางราชการ และภาคเอกชนจัดขึ้น เช่น ตลาดเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม มียอดการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการตลาดจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เกิดปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงได้เสนอโครงการดังกล่าวเพื่อขยายการปลูกพืชเมืองหนาวดังกล่าวสู่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมวัง

เพื่อขยายกำลังการผลิตวิธีการผลิตวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก จำนวน 16 ราย ได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบการปลูกพืชเมืองหนาว จำนวน 7 ชนิดออกสู่ตลาดอย่างพอเพียง และต่อเนื่องตลอดปี โดยคาดว่าหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ เกษตรกรจะมีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท/คน/เดือน เกษตรกรได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านสุขภาพและรายได้ที่มั่นคง ผู้บริโภคมีอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตที่มีมาตรฐานเดียวกันสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคต่อไป

ทางกลุ่มได้มีการวางแผนการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในอนาคต โดยจะดำเนินการผลิตขยายการปลูกพืชเมืองหนาว และทำฉลากบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นพืชทางเลือกแก่เกษตรกรในชุมชนต่อไป

thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200722105056246