ชุมชนคนทำเกษตรอินทรีย์ พูดคุย ปรึกษาหารือ ขายสินค้า

General Category => ข่าวประชาสัมพันธุ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: เด็กหลังสวน ที่ เมษายน 06, 2020, 10:34:35 PM

หัวข้อ: ความก้าวหน้าปราชญ์ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ที่เชียงดาว
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กหลังสวน ที่ เมษายน 06, 2020, 10:34:35 PM
ติดตามความก้าวหน้าปราชญ์ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอเชียงดาว

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหหม่ ได้มอบหมาย นางเพ็ญศิริ หวันน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าปราชญ์ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” นางศรัณยา กิตติคุณไพศาล สวนบัวชมพู หมู่ที่ 3 บ้านจอมคีรี ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการออกแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ จำนวน 7 ไร่ เพื่อกำหนดวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ ขุดหนอง ถมโคก วางแนวถนน นา ป่า ไม้ผล แปลงผัก แปลงดอกไม้ บ้านน้องผึ้ง (เลี้ยงผึ้ง) และศาลาหลบแดดหลบฝน

ซึ่งมีผลความก้าวหน้าดำเนินการไปแล้ว ประมาณ 30% หลังจากผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย เพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ภายใต้ตามโครงการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รูปแบบประยุกต์โคก หนอง นา โมเดล ที่เราขับเคลื่อนเพราะเป็นหนทางที่จะช่วยสร้างสมดุลธรรมชาติ เพื่อการเตรียมพร้อม มีศักยภาพในการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ

หลักสูตรการอบรมฯ ประกอบด้วย การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตามแนวพระราชดำริ การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หลักคิดพื้นฐานการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย ดิน น้ำ ป่า คน การพัฒนา 3 ขุมพลังปฏิบัติหลักกสิกรรมธรรรมชาติ การทดลองการจัดทำผลงานออกแบบโต๊ะทราย การฝึกปฏิบัติ Workshop นำเสนอผลงานออกแบบกลุ่ม การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย และการพัฒนา 3 ขุมพลังปฏิบัติการฐานคนรักษ์ป่า ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ที่มา https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1313025