การทำเกษตรอินทรีย์ด้วยทฤษฎีใหม่ ที่ประสบความสำเร็จ

  • 0 replies
  • 429 views
รวมหัวข้อเกี่ยวกับ เกษตรทฤษฎีใหม่

ทฤษฎีที่ถูกคิดค้นมาเพื่อการแก้ปัญหาดินและน้ำสำหรับเกษตรกรรม เหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 จึงได้พระราชทานพระราชดำริ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา ให้สามารถรอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตินั้นได้

โดยพระราชดำริ ดังกล่างนี้ ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่“ ให้นำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำในพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และทฤษฎีใหม่ตามแบบพ่อหลวง ร.9 มีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ คือ

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น
ทฤษฎีใหม่ขั้นสอง หรือขั้นก้าวหน้า
ทฤษฎีใหม่ขั้นสาม