5 อันดับ อาชีพด้านเกษตรกรรมที่คาดการณ์ไว้ในปี 2020

  • 0 replies
  • 254 views
5 อันดับ อาชีพด้านเกษตรกรรมที่คาดการณ์ไว้ในปี 2020

  • นักเทคโนโลยีโดรน เพื่อแสดงวิธีการเพิ่มผลผลิตและลดความเสียหายกับพืช โดยใช้เซ็นเซอร์ (Sensors) หุ่นยนต์ (Robotics) และภาพถ่ายทางอากาศ
  • นักอุทกวิทยา เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน รวมถึงช่วยจัดหาน้ำที่สะอาดและปลอดภัย
  • นักสื่อสารทางการเกษตร เพื่อแบ่งปันเรื่องราวด้านการเกษตร และทำให้ประชาชนเข้าใจดียิ่งขึ้น อุตสาหกรรมการเกษตรจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่าเดิม
  • นักวิทยาศาสตร์อาหาร เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์
  • นักเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ เพื่อสอนเกษตรกรถึงวิธีการทำงานที่ดีและง่ายขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

technologychaoban.com/bullet-news-today/article_134517