กรมชลประทาน ขยายพื้นที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่

  • 0 replies
  • 295 views
กรมชลประทาน ประสบผลสำเร็จในการนำศาสตร์พระราชามาดำเนินโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ระยะที่ 1 ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลและฝายหัวนาในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และร้อยเอ็ด ด้วยการใช้งบประมาณเพียง 13.25 ล้านบาท

“แม้การจ่ายเงินชดเชยให้ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝาย จะยังไม่บรรลุประสิทธิผลเต็มที่ เพราะหากราษฎรยังไม่มีรายได้ ความเดือดร้อนจะกลับมาอีก กรมชลประทานจึงน้อมนำศาสตร์พระราชา มาผสมผสานกับหลักคิด เมื่อมีน้ำจะมีรายได้ มาใช้ในการดำเนินโครงการฯ นำร่อง โดยใช้ต้นทุนต่ำเพียงไร่ละ 26,500 บาทเท่านั้น ก็ประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมาย

ขณะนี้บ่อน้ำที่ขุดไว้ทุกแห่งสามารถเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังแล้ว

ยังทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมั่นใจได้ว่าจะมีน้ำเพียงพอใช้ไปจนถึงฤดูแล้งปีหน้าอย่างแน่นอน” ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการ

ในขณะเดียวกันผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษที่เกษตรกรได้ปลูกนั้น เริ่มเก็บเกี่ยวนำมาจำหน่ายที่ตลาดสีเขียว จ.ศรีสะเกษ สร้างรายได้แล้ว

จากผลสำเร็จที่เล็งเห็นผลได้ เพื่อให้เกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชลประทานกว่า 90 ล้านไร่ทั่วประเทศ สามารถอยู่รอดได้ด้วยการนำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์มาใช้ เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี นอกจากสร้างงาน สร้างรายได้ ลดปัญหาการว่างงานแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า อันจะนำไปสู่การคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ กรมชลประทานจึงได้ขยายผลมาดำเนินโครงการในระยะที่ 2

ดู วิธีการทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 2

เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ขอเพียงแค่เป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น...รีบมาสมัครได้ที่โครงการชลประทานทั่วประเทศ

ที่มา thairath.co.th/news/society/1681995