หนองคาย จัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยสู้โควิด 4 – 5 มิถุนายน 2563

  • 0 replies
  • 343 views
จ.หนองคาย จัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและวันเกษตรกรสู้โควิด จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2563

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดหนองคาย (NK Farmer Market) และงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย เพื่อเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายงานค้าเกษตร

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์โอทอปจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดหนองคาย (NK Farmer Market) และงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2563

นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดหนองคาย (NK Farmer Market) และงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้ว่าเป็นการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติเกษตรกรในจังหวัดหนองคายที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดีเด่น เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการเกษตรสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นการถ่ายทองเทคโนโลยีและสร้างการรับรู้นโยบายด้านการเกษตรสู่เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและนวัตกรรมที่จะนำไปสู่ของการสร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิต

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรม พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นในแต่ละสาขาอาชีพ การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย การให้บริการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต การแสดงนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และการจับคู่ธุรกิจเกษตร

ข่าว เกษตรแฟร์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG200604121956249