ผบ.ทบ. สั่งเปิดค่ายทหาร ให้พี่น้องชาวนาใช้ตากข้าวเปลือกชั่วคราว

  • 0 replies
  • 663 views
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยและเพื่อต้องการลดผลกระทบต่างๆ ให้กับพี่น้องชาวนา ที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอในการตากข้าวเปลือก และช่วยในการลดความชื้น โดยได้สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศ พิจารณาเปิดพื้นที่ในค่ายทหารเพื่อให้ชาวนา ได้เข้ามาใช้เป็นสถานที่ตากข้าวเปลือกเป็นการชั่วคราว เพิ่มพื้นที่ตากข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชาวนาในแต่ละชุมชนของแต่ละจังหวัด ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังได้มอบให้หน่วยทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือมีโรงสีข้าวในพื้นที่ของหน่วย ได้เข้าช่วยประสานในการดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรนำมาตากและสีข้าวในโรงสีข้าวของหน่วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยให้หน่วยทหารเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงนี้โดยที่ผ่านมา กองทัพบก ได้ส่งทหารเข้าช่วยเกษตรกรลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวในนาที่ถูกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ และหวังว่าการเปิดให้ใช้พื้นที่ค่ายทหารตากข้าวเปลือก จะช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิตทำให้ชาวนา พอที่สามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาดี เกษตกรมีรายได้อันจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจชุมชน และภาพรวมของประเทศได้ในช่วงนี้

ทั้งนี้ หากพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว จะขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ในค่ายทหารได้โดยตรงกับหน่วยทหารในแต่ละจังหวัด ซึ่ง กองทัพบกมีความยินดี และพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข่าวเกษตรอินทรีย์วันนี้